Powoływanie członków zarządu w spółce z o.o.

Zarząd stanowi jeden z najważniejszych organów  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – niezależnie od tego co stanowi umowa spółki. Jego zadaniem jest reprezentowanie podmiotu oraz prowadzenie jego spraw. Do zadań zarządu należy zawieranie umów z kontrahentami i partnerami biznesowymi, kontakt ze wspólnikami oraz zajmowanie się sprawami organizacyjnymi. Jak i kiedy powołać pierwszy zarząd? – Zapraszamy do lektury.

Powołanie członka zarządu spółki

Powołania zarządu dokonuje się na podstawie aktu woli spółki, który może mieć różną formę – w zależności od tego jak stanowi umowa spółki. Jeśli członkowie powoływani są przez radę nadzorczą lub wspólników aktem woli będzie uchwała, jeśli jest to kompetencja zarządu – będzie miało formę oświadczenia. Najczęściej jednak zadanie to leży po stronie zgromadzenia wspólników  na drodze tajnego głosowania. Od niedawna istnieje również możliwość powołania zarządu online w S24 – za pośrednictwem systemu ministerialnego, w którym wypełnia się wniosek z uchwałą,  generuje potrzebne załączniki i przesyła dokumenty do sądu.

Kto może zostać powołany na członka zarządu w spółce

Nie ma zbyt wielu ograniczeń w kwestii tego kto może być członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – może to być wspólnik lub osoba niezwiązana z podmiotem. Dodatkowe ograniczenia może zawierać umowa spółki, jeśli zgromadzenie wspólników doda do niej stosowne zapisy.

Funkcję członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może pełnić:

  • osoba posiadająca pełną zdolność prawną,
  • osoba, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
  • osoba, która zakazu pełnienia funkcji w organach spółki kapitałowej,
  • osoba, która nie jest jednocześnie członkiem rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej.

Jak wybrać zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej, powołanie członków zarządu do pełnienia swojej funkcji dokonuje się uchwałą wspólników. Zgromadzenie wspólników podejmuje decyzję na drodze głosowania. Osoby typowane na to stanowisko muszą otrzymać bezwzględną większość głosów. W umowie można wskazać dowolne warunki głosowania. Przykładowo decyzję o tym kto będzie pełnił funkcję członka zarządu, zamiast zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, może podejmować komisja rewizyjna lub rada nadzorcza. Decyzją wspólników, nawet bez zmiany w umowie, można przeprowadzi konkurs lub inne postępowanie kwalifikacyjne.

Obowiązek zgłaszania zmiany danych członka zarządu

Każdą zmianę osoby pełniącej funkcję członka zarządu lub zmianę danych osobowych członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, należy zgłosić do KRS. Po powzięciu odpowiedniej uchwały przez wspólników spółki należy złożyć do KRS odpowiednie druki aktualizacyjne. Do zgłoszenia zmiany danych takich jak nazwisko czy adres służą formularze KRS-Z20 i KRS-ZK.

zalozenie-spolki-przez-internet-oferta

 

pomoc-prawna
Strona główna | Pozostałe wpisy

Nasza Kancelaria Prawna od wielu lat zajmuje się pełną obsługą spółek, fundacji, stowarzyszeń i JDG z całej Polski.
Oferujemy:
- rejestrację firm
- obsługę księgową
- aktualizację danych w KRS
- wirtualne biuro

Obsługa w całej Polsce, współpraca online.