Regulamin zarządu spółki z o.o.

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością zarząd nie ma obowiązku tworzenia regulaminu zarządu, jednak taki dokument znacznie ułatwia funkcjonowanie firmy, gdy zarząd jest wieloosobowy.

W wielu spółkach regulamin jest tworzony przez zarząd i ma ma usprawniać jego pracę. Regulamin zarządu będący wewnętrznym dokumentem spółki stanowi zbiór norm postępowania w kluczowych kwestiach spółki, norm proceduralnych oraz norm porządkowych.

W regulaminie zarządu określone są np. sposoby zwoływania posiedzeń, miejsce posiedzeń czy kwestie podejmowania uchwał.

Regulamin zarządu nie może zawierać zapisów sprzecznych z przepisami prawa czy treścią umowy spółki. Regulamin nie powinien być też zbyt rozbudowany.

Related