Z czego składa się sprawozdanie finansowe?

Do sporządzania sprawozdania finansowego zobowiązane są osoby prowadzące księgowość w postaci ksiąg rachunkowych. Ten sposób ewidencji zdarzeń gospodarczych polega na szczegółowym oraz skrupulatnym prowadzeniu księgowości.

Księgi rachunkowe należy prowadzić na podstawie przepisów Ustawy o rachunkowości oraz w niektórych przypadkach na podstawie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Sprawozdanie finansowe sporządzane na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych przez jednostkę informuje o stanie finansowym oraz majątkowym. Należy złożyć je w formie elektronicznej w odpowiednim formacie.

Z czego składa się sprawozdanie finansowe?
1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat
3. Informacja dodatkowa (objaśnienia oraz wprowadzeni do sprawozdania)
4. Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
5. Rachunek przepływów pieniężnych (tzw. cash flow).

Wielu przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z pomocy specjalistów w zakresie sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego.

Related